Nasz statut

Statut Spółdzielni Ogniwo z siedzibą w KrakowieI. Nazwa, podstawa i przedmiot działalności Spółdzielni


§1

Spółdzielnia nosi nazwę: „Spółdzielnia Ogniwo z siedzibą w Krakowie”, zwana dalej Spółdzielnią.


§2

1. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

2. Spółdzielnia ma charakter konsumencki, a majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§3

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni a także realizuje usługi społeczne.

2. Czas trwania spółdzielni nie jest określony.


§4

1. “Działalność gospodarcza Spółdzielni obejmuje następujące rodzaje w ujęciu Polskiej Kodyfikacji Działalności:


§5

Dla wykonywania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych oraz może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, krajowych i zagranicznych. W szczególności Spółdzielnia może przystępować do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych. Spółdzielnia może również zakładać fundacje.


§6

Postanowienia Statutu, w których mowa o członku, przystępującym, pełnomocniku, założycielu, prezesie mają zastosowanie odpowiednio do członkini, przystępującej, pełnomocniczki, założycielki oraz prezeski.II. Członkowie, ich prawa i obowiązki


§7

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Członkami Spółdzielni mogą być:

3. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe. 


§8

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko osoby przystępującej do Spółdzielni, datę urodzenia, wykształcenie, miejsce zamieszkania, liczbę  zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację.

3. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszystkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

4. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

§9

1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania jej do sądowego rejestru Spółdzielni. Przystępujący do Spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Rady Nadzorczej o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.

4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Rada Nadzorcza zawiadamia na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, terminie i trybie jego wniesienia i o skutkach niezachowania tego terminu.

5. Od uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni ubiegającemu się służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem zarządu.

6. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie jednego miesiąca od daty jego wniesienia.


§10

Spółdzielnia może odmówić przyjęcia na członka osobę lub instytucję, jeśli prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą.


§11

Członek Spółdzielni ma prawo do:

1) brania udziału w walnych zgromadzeniach,

2) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,

3) uchylony

4) uczestniczenia w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo-kulturalnych, sportowych i turystycznych,

5) uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość

6) świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi,

7) wglądu do rejestru członków, protokołów walnego zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji,

8) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,

9) uchylony


§12

1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:

1) uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni,

2) stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,

3) brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,

4) wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w statucie,

5) dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości w stosunku do innych członków Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą lub stałej umowy zlecenia, nie może podejmować bez zgody zarządu zatrudnienia w innych zakładach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni.


§13

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

1) wystąpienia członka ze Spółdzielni,

2) wykluczenia członka,

3) wykreślenia członka z rejestru członków,

4) śmierci członka.


§14

1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.


§15

1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

a) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy, wbrew postanowieniom § 12 ust. 2,

b) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę,

c) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą,

d) w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie takiej umowy.

2. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.


§16

1. Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić na skutek:

a) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) niewykonywania obowiązków statutowych z przyczyn przez członka nie zawinionych. 


§17

1. Wykluczenia lub wykreślenie, z zastrzeżeniem ust. 2, staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, które powinno zawierać także pouczenie o przysługującym wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawie odwołania się oraz o terminie i trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

2. Wykreślenie członka zatrudnionego na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą staje się skuteczne z upływem okresu odpowiadającego okresowi wypowiedzenia umowy, na podstawie której członek jest zatrudniony.


§18

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.


III. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze


§19

Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, Rada Nadzorcza powinna wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka oraz zasięgnąć opinii właściwego organu związku zawodowego, jeżeli taki związek działa w Spółdzielni.


§20

1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi dwa tygodnie i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa odwołania się. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem zarządu.

2. Walne zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca od daty jego wniesienia.

3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecnym podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać.

4. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

5. Członek zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą może zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej o jego wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni wprost do sądu, bez odwoływania się do Walnego Zgromadzenia. W tym wypadku termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej oraz o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wykluczenia lub wykreślenia wynosi sześć tygodni i liczy się od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o jego wykluczeniu lub wykreśleniu.

6. Członek zatrudniony na innej podstawie niż wymienione w ust. 5 lub niezatrudniony w Spółdzielni, w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie go z rejestru członków, może dochodzić swych praw na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania określonego w ust. 1 - 4 lub po bezskutecznym upływie terminu ustalonego w ust. 2 dla rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie.


§21

1. O uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią (także innych niż określone w § 17 ust. 1), zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia.

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo umowy o dzieło lub zlecenia, w których zarząd dokonuje odpowiedniej czynności prawnej w formie pisemnej. Jednakże pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się członka, terminie wniesienia odwołania i skutkach jego niedochowania.

3. W razie wystąpienia członka z wnioskiem o jego zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie z art. 182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Prawa Spółdzielczego, zarząd Spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i o jego załatwieniu zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo to powinno zawierać uzasadnienie odmowy.


§22

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, poza sprawami określonymi w § 19, tylko od decyzji zarządu w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Rady Nadzorczej Spółdzielni za pośrednictwem zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego w § 21 ust. 2 i 3.

3. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni od jego wniesienia.

4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o uchwale Rady Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty jej powzięcia.

5. Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego.

6. Jeśli członek wniósł odwołanie do Rady Nadzorczej w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, odmowy nawiązania takiej umowy albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale Rady Nadzorczej w sprawie tego odwołania lub upływu terminu ustalonego w ust. 3 do jej podjęcia. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w innych sprawach, powoduje przewidziane w art. 33 § 2 Prawa spółdzielczego zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych.


§23

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.


IV Wpisowe i udziały członkowskie


§24

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego statutu.


§25

Wpisowe wynosi 300 zł i powinno być wpłacone w terminie 30 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.


§26

1. Wysokość udziału wynosi 500 zł.

2. Przystępujący do Spółdzielni powinien zadeklarować minimum jeden udział. Udział może być wpłacany jednorazowo lub w ratach o minimalnej wartości 100 zł w przeciągu 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji przystąpienia do Spółdzielni.

3. Członek Spółdzielni może zadeklarować dowolną liczbę dodatkowych udziałów, pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 30% wartości funduszu udziałowego.

4. Zadeklarowane dodatkowe udziały wpłaca się jednorazowo lub w ratach miesięcznych w wysokości jednego udziału. Raty powinny być wpłacane w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.


§27

1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.


§28

Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.


§29

Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni w całości jednorazowo w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.


§30

1. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.


§31

1. Członkowie Spółdzielni mogą wnosić wkłady pieniężne i rzeczowe na zasadach określonych w odrębnym regulaminie zatwierdzonym przez radę nadzorczą Spółdzielni.

2. Szczegółowe terminy wnoszenia i zwrotu wkładów pieniężnych oraz rzeczowych, wysokość oprocentowania oraz sposób i terminy wypłaty odsetek od wkładów w oparciu o regulamin wkładów pieniężnych określa uchwałą Zarząd Spółdzielni.


V. Zasady zatrudniania członków


§32

1. Spółdzielnia i członek Spółdzielni mają obowiązek nawiązania i pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Obowiązek ten nie występuje wobec członków określonych w §7, pkt. 2 ust. c) niniejszego Statutu. 

2. Stosunek pracy pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.

3. Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

4. Członek powinien być z zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz możliwości gospodarczych Spółdzielni.

5. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę wśród członków zatrudnionych na podstawie umów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im prace wykonywać terminowo i z należytą starannością. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa zasady i warunki zatrudniania tych członków.


§33

1. Wypowiedzenie albo rozwiązanie przez Spółdzielnię spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą w czasie trwania członkostwa oraz wypowiedzenie członkowi warunków pracy i płacy może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach Prawa spółdzielczego i z zachowaniem wymagań określonych tymi przepisami. W razie naruszenia przez Spółdzielnię tych przepisów, członkowi przysługują wobec niej roszczenia określone w Prawie spółdzielczym. 

2.  W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez Spółdzielnię umowy zlecenia lub umowy o dzieło, członkowi przysługują wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepisach cywilnego.


§34

Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie której członek jest zatrudniony wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.

§35

1. Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu pracy o umowie na okres próbny.

2. Do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się:

3. Do umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie których członkowie Spółdzielni są zatrudnieni, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego i niniejszego statutu, stosują się przepisy prawa cywilnego.

VI. Organy Spółdzielni


§36

Organami Spółdzielni są:

I) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.


§37

1. Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 36 pkt. 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków takiego organu następuje także w głosowaniu tajnym.

2. W spółdzielni przy wyborze organów Spółdzielni obowiązuje zasada kwotowania. Liczba wybieranych do organów Spółdzielni mężczyzn nie może przekraczać liczby kobiet o więcej niż jeden i odwrotnie.

3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.


§38

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.


Walne Zgromadzenie


§39

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

3. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. 

4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

5. Członek zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu.

6. Pracownik Spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

8. Członkowie zarządu oraz pracownicy Spółdzielni którzy nie są członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem konsultacyjno-doradczym.


§40

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, opiniowanie planowanych działań Spółdzielni, w tym na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej

2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,

3) zapoznawanie się z wynikami działalności przedsiębiorstwa społecznego oraz wyrażanie opinii w tym zakresie, rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

11) uchwalanie zmian statutu,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

13) wybór i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

15) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,

16) uchwalanie regulaminu zatrudniania oraz zasad organizacji pracy członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło


§41

1. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

a) Rady Nadzorczej,

b) przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W wypadku przewidzianym w ust. 2 zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.


§42

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadamia na piśmie członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Uprawnieni w myśl § 41 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.


§43

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 42.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Prawo spółdzielcze lub statut stanowią inaczej.


§44

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

2. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.


§45

l. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokoły przechowuje zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.


§46

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i członkinie Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni lub jej zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodności jej z prawem lub postanowieniami statutu.

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.

4. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem

wszystkich członków Spółdzielni.


Rada Nadzorcza


§47

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.


§ 48

l. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni.


§49

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.

3. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.


§50

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków i członkiń,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów Spółdzielni oraz jej członków i członkiń,

d) kontrolę zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

e) kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowania uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu,

6) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań członków od uchwały zarządu,

7) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu,

8) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni, podyktowane gospodarczą koniecznością,

10) zatwierdzanie regulaminu zarządu,

11) uczestnictwo w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,

12) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem/członkinią zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka/członkini zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

14) reprezentowanie Spółdzielni przez sądem w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z powództwa zarządu.

2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków oraz pracowników i pracownic Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność zarządu Rada Nadzorcza może wydawać zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym.


§51

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków Rady.

2. Głosowania są jawne. Jednakże na żądanie członka Rady, przeprowadza się głosowanie tajne.


§52

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.


§53

1. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

2. W skład komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić oprócz członków Rady, także inni członkowie  Spółdzielni.

§54

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Na żądanie zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.


§55

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.


Zarząd


§56

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub w statucie innym organom należy do zarządu.

§57

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym z prezesa i 2 zastępców prezesa.

2. Członkami zarządu mogą być tylko osoby, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie były karane za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku.
3) nie zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności nie uczestniczą jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.

§58

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie zarządu są wybierani na okres trzech lat. Na stanowisko prezesa i każdego z zastępców prezesa przeprowadza się oddzielne głosowanie. Do zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.

2. Odwołanie członka zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.


3. Członków zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać także Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.


§59

1. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby jego członków.

4. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.

5. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.


§60

1. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru prezesa zarządu i zastępców prezesa może podjąć uchwałę, że:

a) bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje w ramach uchwał zarządu – prezes zarządu,

b) zastępcy prezesa zarządu są jego zastępcami także w zakresie kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. Z osobami tymi Rada zawiera stosowną spółdzielczą umowę o pracę.

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały przewidzianej w ust. 1, kierownika bieżącej działalności gospodarczej powołuje zarząd.

3. Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni, jako zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§61

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni osobie niebędącej członkiem zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§62

1. Oświadczenie woli Spółdzielni składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków zarządu, lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§63

Tryb pracy zarządu oraz zakres czynności prezesa, każdego z zastępców prezesa i pozostałych członków zarządu, określa regulamin zarządu uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu


§64

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. Jednakże w razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni z związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.


§65

l. Członkowie Rady Nadzorczej i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada występuje do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca, które zobowiązane jest rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.


§66

l. Członek Rady Nadzorczej i zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ona w stosunku do członków Rady lub zarządu, nie zatrudnionych w Spółdzielni, kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bieżącego w Spółdzielni za ostatni kwartał.

VII. Zasady finansowe Spółdzielni


§67

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.


§68

1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia a kończący się 31 grudnia.

3. Pierwszy rok rozliczeniowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku 2014.


§69

1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:

a) fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich, lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

b) fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

2. Spółdzielnia może stworzyć także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia i gospodarowania tym funduszem określają odrębne przepisy ustawowe.

3. Spółdzielnia nie może: §70

Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.


§71

1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym, że co najmniej 5% tej nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

2. Pozostałą część nadwyżki bilansowej Walne Zgromadzenie może zostać przeznaczona na:

3. Uchylony


§72

Uchylony


§73

Uchylony


§74

1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz z funduszu udziałowego.

2. Gdyby fundusze własne nie wystarczały na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacania udziałów, niż przewiduje to §26.


§75

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w sprawie poddania sprawozdania badaniu podejmuje Rada Nadzorcza.

4. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z tymi sprawozdaniami.


VIII. Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni.


§76

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym.


§77

1. W wypadku likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po spłaceniu przypadających od niej należności, złożeniu do depozytu sądowego kwot na pokrycie należności jeszcze nie wymagalnych i spornych oraz po wypłaceniu udziałów, zostaje przeznaczony na cele wskazane w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia.

2. Jeżeli majątek określony w ust. 1 Walne Zgromadzenie w całości lub w części przeznaczy do podziału między członków, udział każdego członka w tym majątku ustala się proporcjonalnie do wysokości wniesionych przez niego udziałów.

3. Na zasadach określonych w ust. 2 udział w podziale majątku Spółdzielni przeznaczonym do podziału między członków przysługuje także byłym członkom Spółdzielni.

4. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi celu na jaki ma być przeznaczony określony w ust. 1 majątek Spółdzielni, likwidator majątek ten przekazuje nieodpłatnie na cele spółdzielcze lub społeczne.


IX. Postanowienia końcowe


§78

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Spółdzielni.